Geplaatst op 05 juli 24

Een aantal belangrijke zaken als u de kinderen van uw partner wilt laten erven

Mogelijk hebt u een samengesteld gezin. Dit is een gezin waarin ten minste één kind niet van u en uw partner samen is. Een samengesteld gezin kan bijvoorbeeld worden gevormd na een echtscheiding of na het overlijden van de andere ouder van het kind.

In dit artikel leest u over een aantal belangrijke zaken die spelen als u een samengesteld gezin hebt en u de kinderen van uw echtgenoot of partner een deel van uw nalatenschap wilt geven.

EPN heeft een uitgebreide brochure gemaakt waarin de gevolgen van het deel uitmaken van een samengesteld gezin worden toegelicht en waarin verschillende regelingen die u kunt maken worden belicht (zoals een samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden en  testamenten).

Zonder testament erven stiefkinderen niet van stiefouders

Als u geen testament gemaakt hebt, zullen uw echtgenoot en uw eigen kinderen uw erfgenamen zijn. Als u met uw partner samenwoont en u niet met uw partner getrouwd of geregistreerd bent,  is uw partner volgens de wet níet uw erfgenaam.

Volgens het wettelijk erfrecht erven de kinderen van uw echtgenoot of partner (uw stiefkinderen) niet. Dit komt omdat er geen bloedband bestaat tussen stiefkinderen en stiefouders. Hierdoor zijn stiefkinderen bij het overlijden van een stiefouder, die geen testament heeft gemaakt, uitgesloten van de erfenis.

Als u wilt dat uw stiefkinderen van u erven, zult u daarom een testament moeten opstellen waarin dit geregeld wordt.

Als in een samengesteld gezin de ouders geen testamenten opmaken, zullen bij het overlijden van een van de ouders dus uitsluitend de andere echtgenoot en de eigen kinderen van de overleden ouder erfgenaam zijn.

Regel het in uw testament

Als u wilt dat uw stiefkinderen van u erven, is het dus van belang om een testament te maken.

In een testament kunt u zelf bepalen wie wat erft van uw nalatenschap of uw stiefkinderen een legaat (een vast bedrag of goed) of erfdeel (een percentage van de nalatenschap) toekennen.

Daarnaast zijn er nog veel andere regelingen die u in uw testament op kunt nemen als sprake is van een samengesteld gezin. Neem gerust contact met op uw EPN notaris

Praktijkvoorbeeld

Peter heeft twee kinderen en is gescheiden van de moeder van zijn kinderen. Hij is na zijn scheiding getrouwd met Agnes die eveneens gescheiden is en al vier kinderen heeft. Samen hebben Peter en Agnes geen kinderen gekregen.

Als Agnes overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt, zullen Peter en haar eigen vier  kinderen erfgenaam zijn. De kinderen van Peter erven niet. Peter en Agnes zijn inmiddels een aantal jaren samen en zij willen dat hun totale vermogen – als zij beiden overleden zijn – gelijkelijk tussen de zes kinderen verdeeld wordt. Naar het idee van Peter en Agnes is dit de meest eerlijke regeling omdat zij geen onderscheid tussen de kinderen willen maken.

In hun testamenten kunnen Peter en Agnes allereerst regelen dat bij het overlijden van één van hen, de ander beschermd wordt tegen erfrechtelijke aanspraken van de kinderen. Ze kunnenbepalen dat de kinderen hun erfenis feitelijk pas ontvangen bij het overlijden van de laatste van hen. In deze testamenten kunnen Peter en Agnes verder bepalen dat ieders erfenis uiteindelijk bij de zes kinderen terecht komt, ieder voor een gelijk deel.

Maar let op! Ieder maakt een eigen testament en kan dus zelf bepalen wie zijn/haar erfenis verkrijgt. Peter en Agnes kunnen ieder het testament ook weer aanpassen zonder dat de ander hiervan weet. Daarnaast is er nog een groot aantal zaken die bij het opmaken van de testamenten besproken moeten worden. Uw EPN-notaris kan u helpen bij het maken van de door regelingen en bij het vinden van de door u gewenste balans tussen de belangen van uw partner en de kinderen

Tips voor een eerlijke verdeling:

Een erfenis verdelen kan een complexe en emotionele aangelegenheid zijn, zeker wanneer er stiefkinderen bij betrokken zijn. Om conflicten te voorkomen en een eerlijke verdeling te realiseren, hebben wij enkele tips op een rij voor u gezet:

Wees u bewust van mogelijke pijnpunten

Als u het belangrijk vindt dat bij de afwikkeling van uw nalatenschap geen sprake zal zijn van conflicten, moet u zich goed voorbereiden op de bespreking van uw testament bij de notaris.

Dit betekent dat de notaris een juist beeld zal moeten krijgen van de omvang en samenstelling van uw vermogen (uw bezittingen en schulden), maar dat u ook hebt nagedacht over de gevolgen van de door u gewenste regeling voor uw erfgenamen. Mogelijk kunt u hierbij ook inschatten wat de (emotionele) reactie van uw erfgenamen zal zijn op de regelingen die u in uw testament wilt maken. Zullen zij begrijpen wat u hebt willen regelen? U bent er dan zelf immers niet meer om het aan uw erfgenamen te kunnen uitleggen.

Het is natuurlijk geen verplichting om dit te doen. U bepaalt immers zelf wat in uw testament geregeld wordt. Het kan wel zijn dat u – door hier goed over na te denken – onderlinge problemen tussen uw erfgenamen zoveel mogelijk voorkomt.

Maak duidelijke afspraken in een testament

Duidelijke afspraken en regelingen in uw testament kunnen veel discussie en onduidelijkheid na uw overlijden voorkomen. Leg uw wensen voor de verdeling van de erfenis vast in een testament, opgesteld door een EPN-estate planner.

Het proces om een goed testament op te stellen kan complex en tijdrovend zijn. Uw EPN Estate Planner helpt u om uw zaken vast te leggen en begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden