Sinds 1 januari 2004 heeft de EPN een Wetenschappelijk Advies Raad (WAR).

De WAR heeft onder meer tot taak de door de EPN ontwikkelde producten, zoals modellen en richtlijnen, te toetsen. Bovendien adviseert de WAR over wetsvoorstellen en andere regelgeving, zoals bijvoorbeeld het Belastingplan. De leden van de WAR treden ook op als docent op de jaarlijkse EPN-actualiteitendag en voorzitter op het congres. Daarnaast coördineert de WAR het EPN-examen.

De WAR bestaat uit:

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van EPN speelt een belangrijke rol binnen de vereniging. De WAR richt zich op het adviseren en ondersteunen van het bestuur en de EPN-leden met diepgaande juridische analyses en vernieuwende inzichten.

Met zijn expertise draagt de WAR bij aan de continue ontwikkeling en verbetering van de  ‘estate planningspraktijk’, waarbij hij actief inspeelt op veranderingen in wetgeving en maatschappelijke trends.

De commissies van EPN worden ondersteund door de WAR. Door het delen van ervaringen en de begeleiding op wetenschappelijk niveau, wordt de kennis binnen de commissies verder uitgebreid.

Een mozaïek van expertise

De WAR bestaat uit leden met uiteenlopende specialismen, variërend van academici tot notarissen uit de praktijk. Deze diversiteit zorgt voor een rijke uitwisseling van inzichten en stimuleert een multidisciplinaire benadering van complexe vraagstukken.

Kernactiviteiten van de WAR

De belangrijkste activiteiten van de WAR omvatten het initiëren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van diepgaande analyses van nieuwe wet- en regelgeving en het aanreiken van wetenschappelijk onderbouwde adviezen voor complexe casussen.

Een prachtig voorbeeld daarvan dateert uit 2020. Toen heeft de WAR een lans gebroken voor een noodwet waardoor het mogelijk werd om tijdens de coronapandemie zogenoemde ‘skypetestamenten’ te maken. Voorheen was de wetgeving ontoereikend om gebruik te kunnen maken van audiovisuele communicatiemiddelen bij het maken van een testament. Er is toen daadwerkelijk een spoedwet aangenomen. Er is een protocol gemaakt om te waarborgen dat een testateur ook bij het maken van een skypetestament zijn wil onafhankelijk en zonder enige beïnvloeding van derden kon maken.

Dit voorbeeld laat bij uitstek zien dat de WAR adequaat inspeelt op ‘problemen’ die zich in de praktijk voordoen en ook snel met het werkveld schakelt om wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Het kruispunt van wetenschap en praktijk

De WAR vormt het kruispunt waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Door het versterken van de wetenschappelijke fundering binnen de EPN, speelt de WAR een cruciale rol in het waarborgen van de hoogwaardige kwaliteit van advisering door de EPN- leden.

De WAR streeft ernaar om een voortrekkersrol te blijven spelen in het toepassen van innovatieve wetenschappelijke inzichten in de notariële praktijk. Met een voortdurende focus op onderzoek en onderwijs, ambieert de WAR een blijvende impact te geven op de kwaliteit van estate planning in Nederland.

  • prof. mr. A.H.N. Stollenwerck,  adviseur SmeetsGijbels advocaten.
  • prof. dr. F. Sonneveldt,  Of Counsel bij Mazars Private Clients te Den Haag en hoogleraar estate planning en Successiewet aan de Universiteit Leiden
  • mr. P. Blokland, notaris bij Daamen De Kort van Tuijl notarissen te Tilburg
  • mr. F.A.M. Schoenmaker, notarieel jurist bij Van Ewijk Estate Planning te Bussum, docent estate planning bij de Radboud Universiteit, redacteur Notamail

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden