Geplaatst op 06 september 23

Het belang van een verklaring van erfrecht

Bij het overlijden van één van uw naasten kan het zijn dat bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of de Belastingdienst om een verklaring van erfrecht vraagt. Maar wat is een verklaring van erfrecht precies? En waarom heeft u deze nodig, ook als hier niet direct door instanties om gevraagd wordt? In dit artikel leest u hier meer over.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een document waarin staat wie de erfgenamen zijn van een overledene, hoe zij de nalatenschap hebben aanvaard, wie de nalatenschap mag beheren en wie hierover mag beschikken. Een verklaring van erfrecht kunt u opvragen bij uw notaris.

Om een verklaring van erfrecht op te stellen, controleert de notaris allereerst of de overledene een testament heeft gemaakt. In het testament is onder andere vastgelegd wie de erfgenamen zijn.  Ook zal uit het testament blijken of de overledene een executeur heeft benoemd die bevoegd is om de nalatenschap te beheren.

Als er geen testament is, raadpleegt de notaris de Basisregistratie Personen van de gemeente (BRP), om vast te stellen wie de wettelijke erfgenamen zijn.

Zijn er veel erfgenamen of is het lastig om te achterhalen wie de erfgenamen zijn, dan kan het opstellen van de verklaring enkele weken tot maanden duren.

Zodra de notaris in beeld heeft wie de erfgenamen zijn, worden zij hiervan op de hoogte gesteld. Ieder van de erfgenamen heeft vervolgens de keuze om de erfenis (zuiver dan wel beneficiair) te aanvaarden of te verwerpen.

Waarom is een verklaring van erfrecht nodig?

Na een overlijden kan het voorkomen dat een instantie vraagt naar een verklaring van erfrecht. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen en de executeur aantonen dat zij degene zijn met wie de instantie zaken met betrekking tot de erfenis mag regelen. Vaak is deze verklaring van erfrecht bijvoorbeeld nodig om toegang te krijgen tot de bankrekening(en) van de overledene, of om een pensioen of levensverzekering uit te laten keren.

De verklaring van erfrecht wordt door instanties niet alleen gevraagd als de overledene geen testament gemaakt heeft, maar ook als de overledene wél bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt.

Als de overledene eigenaar was van een woning of andere onroerende zaak, kan de verklaring van erfrecht ook worden ingeschreven bij het kadaster. Dan is duidelijk wie na het overlijden eigenaar van het pand is/zijn geworden. Ook worden de aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting en de waterschapsheffing dan naar de juiste persoon gestuurd.

Een voorbeeld: Uw partner – met wie u wel samenwoonde maar niet getrouwd was – overlijdt en had geen testament.  De 2 kinderen van uw partner erven samen de helft van de woning die u samen met uw partner in eigendom had. De kinderen zijn beiden deels eigenaar van de woning door het overlijden van hun ouder. U kiest ervoor om géén verklaring van erfrecht op te maken. Een aantal jaren later wilt u een nieuwe hypotheek aangaan of het huis verkopen. U heeft dan alsnog een verklaring van erfrecht nodig, omdat de kinderen door het overlijden van uw partner mede-eigenaar zijn van de woning. Het opstellen van een verklaring van erfrecht kan op dat latere moment meer tijd en geld kosten. Daarom is het verstandig om meteen na een overlijden een verklaring van erfrecht op te stellen.

Zelfs wanneer u de verklaring niet direct nodig heeft of denkt te hebben, bijvoorbeeld omdat de overledene ten behoeve van u een langstlevende-testament heeft gemaakt, is het laten opstellen van de verklaring van erfrecht wenselijk om later problemen te voorkomen. Daarnaast zal de notaris de erfgenamen bij het opstellen van de verklaring van erfrecht verder informeren over onder andere:

  • De verdeling van de nalatenschap,
  • Het beschrijven van ieders erfdeel,
  • De gevolgen van de aanvaarding van de nalatenschap (in verband met de positie van schuldeisers van de overledene),
  • De fiscale gevolgen, en
  • Andere zaken die bij de afwikkeling van de nalatenschap een rol kunnen spelen.

Als hierover door de erfgenaam en de executeur niet of niet tijdig informatie wordt ingewonnen, kan dit ongewenste gevolgen hebben.

Persoonlijke hulp van uw notaris

Uw EPN-notaris kan een verklaring van erfrecht voor u verzorgen. Wilt u meer weten over de verklaring van erfrecht of heeft u vragen? Uw EPN-notaris denkt graag met u mee over uw persoonlijke situatie en geeft u deskundig advies.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden