Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht in de wet gewijzigd. Als u na die datum trouwt en u géén huwelijkse voorwaarden opmaakt, geldt dat u getrouwd bent in een beperkte gemeenschap van goederen.

Kort gezegd heeft dit tot gevolg dat het zogenaamde ‘voorhuwelijkse vermogen’ niet in de gemeenschap valt. Dit zijn alle goederen en schulden die u privé had vóór uw huwelijk. Die goederen en schulden blijven ook tijdens en na het huwelijk van uzelf. Goederen die u vóór het huwelijk samen in eigendom had en de schulden die hierop betrekking hebben, vallen wel in de gemeenschap van goederen, net als de goederen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt. Erfenissen en schenkingen behoren niet tot de gemeenschap van goederen en zijn van de echtgenoot die erfgenaam of begiftigde was.

Het huwelijksvermogensrecht is erg complex. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat voorlichten over de gevolgen van het huwelijk ten aanzien van uw vermogen. De commissie ‘Huwelijksvermogensrecht’ speelt binnen EPN op dit gebied een belangrijke rol. De commissie maakt modelteksten en biedt ondersteuning aan alle notarissen die bij EPN zijn aangesloten, zodat zij u optimaal kunnen adviseren en u kunnen begeleiden om de juiste keuzes te maken.

Complexe materie toegankelijk maken

De commissie ‘Huwelijksvermogensrecht’ maakt de complexe materie van het huwelijksvermogensrecht toegankelijk en begrijpelijk voor zowel EPN-notarissen als voor hun cliënten. Verandert er bijvoorbeeld iets in de wetgeving of door de rechtspraak? Dan ontwikkelt de commissie voor de praktijk bruikbare modelteksten. EPN-notarissen kunnen deze modelteksten gebruiken bij het opstellen van uw huwelijkse voorwaarden.

Samenwerking

Van de commissie maken verschillende notarissen deel uit die ieder een andere achtergrond en andere ervaringen hebben. De leden van de commissie worden ondersteund door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van EPN. Door het delen van ervaringen en de begeleiding op wetenschappelijk niveau, wordt de kennis binnen de commissie verder uitgebreid.

Een voorbeeld uit de praktijk

Stel: u gaat trouwen en u besluit géén huwelijkse voorwaarden te maken. U bent op dat moment allebei in loondienst en u heeft weinig spaargeld. U bent samen al wel eigenaar van een woning. Na een aantal jaren besluit één van u om niet langer in loondienst te willen werken, maar ondernemer te worden. In principe geldt dan dat deze onderneming deel uitmaakt van de gemeenschap van goederen. Dit brengt risico’s met zich mee als de onderneming het financieel moeilijk krijgt. Schuldeisers kunnen zich dan immers verhalen op de goederen van de gemeenschap van goederen (waaronder ook de woning).

Daarnaast heeft het gevolgen wanneer uw huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden; de onderneming behoort immers tot de gemeenschap van goederen.

Het is voor iedereen die gaat trouwen van belang om zich goed te realiseren wat de gevolgen van het huwelijk zijn ten aanzien van het vermogen dat u op het moment van het trouwen hebt, maar óók ten aanzien van het vermogen dat u tijdens het huwelijk verkrijgt.

De EPN-notaris kan u dit uitleggen en bespreekt met u of het verstandig is om huwelijkse voorwaarden te maken. Ook zal de EPN-notaris u advies geven over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Het is voor ieder echtpaar van belang om hier goed over na te denken en duidelijke afspraken met elkaar te maken. De EPN-notaris helpt u hierbij en zal de afspraken voor u vastleggen.

Daarnaast heeft het huwelijk gevolgen in het erfrecht. Ook hierover kan de EPN-notaris u adviseren.

Kortom: wanneer u gaat trouwen is het van belang dat u zich goed laat informeren en dat u – als blijkt dat de door u gewenste regeling afwijkt van de wettelijke regeling – huwelijkse voorwaarden en testamenten laat opstellen door uw EPN-notaris.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden